Information om registret

Svenska Kolorektalcancerregistret (SCRCR) består av två register, ett för ändtarmscancer och ett för tjocktarmscancer. Tjocktarmscancer är tillsammans med ändtarmscancer den tredje vanligaste tumörformen i Sverige och, tillsammans med lungcancer, den vanligaste dödsorsaken för cancer.

Registret omfattar patienter i alla åldrar och ska innehålla alla diagnostiserade fall av ändtarmscancer från 1995 och framåt, samt av tjocktarmscancer från 2007 och framåt. Tumörer som upptäcks vid obduktion ingår inte. Rapporteringen från registret sker separat för de två diagnoserna.

 Årliga nationella rapporter tas fram av den nationella styrgruppen för registret i samarbete med Regionalt cancercentrum norr.

Syftet med registret är att

  • genom kontinuerlig registrering kartlägga rutiner, metoder och utfall
  • vara stöd för lokalt förbättringsarbete
  • möjliggöra uppföljning av vårdprogram
  • vara hypotesgenererande för forskningsprojekt och kliniska studier.

​Målet med kvalitetsregistret för kolorektalcancer är att använda det insamlade datamaterialet för att kunna förbättra behandlingen och överlevnaden hos patienterna och för att minska eventuella skillnader på region- och sjukhusnivå för att åstadkomma en likvärdig och optimal vård över hela landet.

Registrets styrgrupp består av vårdpersonal, statistiker, patientrepresentanter och systemförvaltare och representerar alla regioner och verksamheter som handhar patienter med tjock- och ändtarmscancer